Toimintasuunnitelma

TAMPEREEN YK-YHDISTYS TAYK RY:N

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

 

Jatkuva toiminta

Tampereen YK-yhdistys TAYK ry (myöhemmin yhdistys) on taloudellista voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden kansakuntien (YK) periaatteiden ja päämäärien toteutumista ja tunnetuksi tekemistä erityisesti Tampereen seudulla.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia ja tapahtumia
 • järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja
 • nostaa esille tärkeänä pitämiään, yhdistyksen arvojen mukaisia, yhteiskunnallisia asioita
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

 

Jatkuvat tapahtumat

Yhdistyksen tavoitteena on tukea YK:n periaatteiden ja päämäärien tunnettavuutta Tampereen alueella. Tavoitteensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää vuonna 2015 erilaisia tapahtumia, jotka tarjoavat tietoa yhteiskunnallisista, globaaleista ja YK:hon liittyvistä asioista. Yhdistykselle valitaan myös vuosittainen teema, joka läpileikkaa kaikkia tapahtumia.

 
Yhdistys osallistuu erilaisiin toritapahtumiin, joiden tarkoituksena on lisätä tietoutta yhdistyksestä, mainostaa tulevista tapahtumista ja lisätä jäsenmäärää. Yhdistys osallistuu vuoden 2015 aikana mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi KEPA ry:n koordinoimaan Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan, Tampereen ylioppilaskunnan (Tamyn) avajaistapahtumaan, Aatemarkkinoille ja Kehy-torille.

 
Yhdistys järjestää säännöllisesti keskusteluiltoja “Yksille Taykin kanssa”, joihin pyydetään yhteiskunnallisia vaikuttajia pääasiassa Tampereen alueelta kertomaan tietystä yhteiskunnallisesta teemasta tai esimerkiksi omista kokemuksistaan. Myös elokuvailtoja tullaan järjestämään säännöllisesti. Elokuvailloissa esitetään tematiikaltaan yhdistyksen tavoitteisiin ja arvoihin sopivia dokumentteja tai elokuvia.

 
Keväällä 2015 on tarkoitus järjestää harjoitteluinfo yhteistyössä Tampereen Eurooppanuorten kanssa, jonne kutsutaan puhujiksi sekä YK- että EU-harjoittelun tehneitä henkilöitä. Keväällä järjestetään myös ekskursio, jonka tarkoituksena on tutustuttaa jäseniä ekskursiopaikassa toimiviin, yhdistyksen kannalta merkittäviin järjestöihin.

 
Syykuussa järjestettävä Peace Day -puhujatilaisuus on vuoden suurin informatiivinen tapahtuma. Seminaariin kutsutaan asiantuntijoita puhumaan tietystä teemasta, joka päätetään vuoden alussa. Tapahtuman järjestämiseen panostetaan vuonna 2015 pyrkimällä kasvattamaan sen osallistujamäärää ja nimeämällä hallituksesta vastaava hoitamaan Peace Day:n järjestelyjä. Tapahtumalle olisi hyvä saada enemmän mediahuomiota myös Tampereen yliopiston ulkopuolella.

 
Jäsenpohjan laajentamiseksi järjestetään syksyllä 2015 uusille toiminnasta kiinnostuneille vapaamuotoinen tutustumistapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhdistyksen toimintaa ja arvoja esille ilon ja hauskanpidon kautta.

 
Mahdollisuuksien mukaan vuoden aikana pyritään myös järjestämään esimerkiksi YK-päivän tapahtuma, Earth Hour -ilta ja osallistutaan Tamyn kaupunkisuunnistukseen. Lisäksi voidaan järjestää muita pienimuotoisia tapahtumia, kuten maailmanparannuskaraoke, lukupiirejä jäsenten toiveiden mukaan esimerkiksi YK:n teemapäivinä ja rasismin vastaisella viikolla.

 

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

 
Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen sähköpostilista, internet-sivut ja Facebook-sivu. Lisäksi tiedotuksessa hyödynnetään Taykin ilmoitustaulua ja esimerkiksi kaupungin ja erilaisten järjestöjen valmiita sähköpostilistoja, tapahtumakalentereita ja sosiaalisen median sivuja.

 
Kaikki tiedotus tapahtuu sekä suomeksi että englanniksi, poislukien sellaiset tiedotteet, joita ei ole perusteltua kirjoittaa molemmilla kielillä. Yhdistyksen nettisivuja kehitetään siten, että ne palvelisivat paremmin myös englannin kielellä.

 
Yhdistys jatkaa blogin ylläpitämistä nettisivuillaan. Blogeja kirjoitetaan muun muassa menneistä tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen julkisuuskuvaa kehitetään nykyistä kattavammaksi. Pyritään tekemään Tayk tunnetummaksi sekä korkeakouluyhteisössä että sen ulkopuolella.

 
Kokousten pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua jokaisesta kokouksesta. Lisäksi jäsenistölle lähetetään lyhyt kooste kokouksen annista joko sähköposti listan, internet-sivujen ja/tai Facebook-sivun kautta.

 

Järjestöyhteistyö ja -koulutukset

 
Järjestöyhteistyö on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa mahdollistaa lukuisia väyliä tapahtumien järjestämiseen. Yhdistys tekee yhteistyötä Suomen YK-liiton, YK-nuorten ja paikallisten YK-yhdistysten kanssa. Tampereella yhteistyötä pyritään tekemään paikallisten yhdistysten ja järjestöjen sekä Tampereen yliopiston henkilökunnan  kanssa esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä.

 
Yhdistys kouluttaa jäseniään ylläpitääkseen yhdistyksen toiminnan tasoa ja jatkuvuutta. Hallituksen jäsenet osallistuvat Tamyn järjestämiin koulutuksiin, kuten dokumentti- ja taloudenhoitajakoulutuksiin. Yhdistys pyrkii myös mahdollisuuksien mukaan järjestämään omia koulutuksia, mikäli tämä koetaan tarpeelliseksi.

 

Rahoitus

 

Vuonna 2015 yhdistys hakee rahoitusta Tampereen kaupungilta tapahtumien järjestämistä ja toiminnan kehittämistä varten. Yhdistys hakee Tamyn toiminta-avustusta kattamaan yhdistyksen opiskelijapainotteista toimintaa ja YK-nuorilta tukea tapahtumiensa, muun muassa ekskursion, rahoittamiseen. Yhdistys pyrkii kartoittamaan myös uusia mahdollisuuksia varainhankintansa tukemiseksi.

 

Vuoden 2015 projektit

 

 • Suunnittellaan ja luodaan Taykille uusi logo. Suunnittelun yhteydessä toteutetaan yhdistykselle uusi haalarimerkki kevään aikana.
 • Kehitetään jäsenpohjaa laajemmaksi ja pyritään tarjoamaan jäsenille tapahtumia, jotka vastaavat heidän mielenkiinnon kohteitaan.
 • Järjestetään teematapahtumia YK:n 70-vuotisjuhlien kunniaksi. Tuodaan juhlavuotta viestinnällisesti esiin ympäri vuoden.
 • Kehitetään suhteita Tampereen kaupunkiin ja kaupungissa toimiviin, yhdistyksen kannalta relevantteihin, järjestöihin (esimerkiksi SPR). Otetaan osaa paikalliseen toimintaan, joka auttaa edistämään YK:n arvoja.
 • Vaikutetaan YK-nuoriin paikallisjärjestöjen ja kattojärjestön välisen kommunikoinnin ja sen koordinoinnin parantamiseksi. Nimetään hallitukseen ulkosuhdevastaava, jonka vastuulla on myös yhteydenpito muihin toimijoihin.
 • Jatketaan pienimuotoisen kehitysyhteistyöprojektin järjestämistä, mikäli sen toteuttaminen on taloudellisesti järkevää. Selvitetään mahdollisia kumppaneita ja projektin kohteita hyödyntämällä muiden järjestöjen kokemuksia.
Mainokset